THU TIỀN HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC

Ngày 03/03/2023 - cập nhật cho Khóa 33, 32

Học viên nhập Mã số, NGÀY SINH và mã xác nhận vào các ô dưới đây
Liên hệ

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
hocphi@hcmue.edu.vn