THU TIỀN HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC

Cập nhật cho Khóa 34, 33, 32

Học viên nhập Mã Học viên hoặc SỐ ĐIỆN THOẠI và mã xác nhận vào các ô dưới đây
Liên hệ

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
hocphi@hcmue.edu.vn